ការបោះឆ្នោត

ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

ចំនួនអាសនៈ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន គ.ជ.ប ស្តីពីជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង តំណាង គ.ជ.ប ជាមួយតំណាងស្ថានទូតបារាំង


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីជូនដំណឹង


អានបន្ថែម...

 

តារាងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ និងចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ាន់ស្មាន សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បងឆ្នាំ២០១៥


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ​ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥​​


អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការប្រកាសទទួលស្គាល់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្រ្ត​ នីតិកាលទី៥ឆ្នាំ២០១៣​ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការលុបឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្រ្ត​ នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ គ.ជ.ប នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥​​


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការអនុវត្តការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ឆ្នាំ២០១៥


អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មាន៖នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ គណ:កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានផ្សព្វផ្សាយតារាងឈ្មោះ


អានបន្ថែម...

 

តារាងរាយឈ្មោះ ឃំុ សង្កាត់ និងចំនួនភូមិសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង


អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ


អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត


អានបន្ថែម...