ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ការឃោសនាបោះឆ្នោត

ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន គ / ប

ការបោះឆ្នោត

  ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

  ចំនួនអាសនៈ

លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការពិនិត្យ បញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ឆ្នាំ២០១៤ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីជូនដំណឹង គ.ជ.ប ស្ដីពី ការ បំផ្លាញសន្លឹកឆ្នោតដែលបានប្រើប្រាស់ រួចក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០០៨...

អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប ត្រៀមបំផ្លាញ សន្លឹកឆ្នោតដែលបានប្រើប្រាស់...

អានបន្ថែម...

 

ផែនការការពារការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៤...

អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មាន ៖ សន្តិសុខសុវត្ថិភាព សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះ ឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៤...

អានបន្ថែម...


សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី កិច្វសហការចាត់ វិធានការការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជី ឈ្មោះ...

អានបន្ថែម...

 

សៀវភៅណែនាំ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជី
ឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៤...

អានបន្ថែម...


ប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ការដាក់ពាក្យសុំចុះ ឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និងតំណាងគណបក្ស...

អានបន្ថែម...


សេចក្ដីជូនដំណឹង គ.ជ.ប ស្ដីពី ការដាក់ ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និងតំណាងគណបក្ស...

អានបន្ថែម...

 

ប័ណ្ណប្រកាស

Banner
Banner
fashion journal