គ.ជ.ប

ប្រវត្តិ គ.ជ.ប

រចនាសម្ព័ន្ធ គ.ជ.ប

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប

ការបោះឆ្នោត

ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

ចំនួនអាសនៈ


ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធាន ស៊ិក ប៊ុនហុក ជាមួយឯកឧត្តម អាឡាំង ដូស​​


អានបន្ថែម...


ប្រកាសព័ព៌មាន៖​ ជំនួបពិភាក្សារវាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធាន ស៊ិក ប៊ុនហុក ជាមួយឯកឧត្តម អាឡាំង​ ដូស​​


អានបន្ថែម...


សេចក្ដីជូនដំណឹង​​


អានបន្ថែម...

បទអន្តរាគមន៍៖⁣ ឯកឧត្តម គួយ⁣ ប៊ុនរឿន⁣ អនុប្រធាន គ.ជ.ប⁣ ក្នុុងកិច្ចប្រជំុគណ:កម្មាធិកាចម្រុះកម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុបលើកទី៩

អានបន្ថែម...

 


សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូខុមហ្វ្រែល​​


អានបន្ថែម...


សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធាន ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ជាមួយលោក ចន អេស កាវ៉ាណូវ​​


អានបន្ថែម...


សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម ចក អេតហ្គា​​


អានបន្ថែម...


សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ សមិទ្ធផលធំៗ និងសំខាន់ៗ ដែល គ.ជ.ប សម្រេចបានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ​​


អានបន្ថែម...


សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​​


អានបន្ថែម...

ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ

អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

អានបន្ថែម...