ការបោះឆ្នោត

ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

ចំនួនអាសនៈ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន គ.ជ.ប ៖ មន្ត្រីដែលកំពុងបំពេញការងារនៅ គ.ជ.ប ជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ សកម្មភាពការងារមួយចំនួនរបស់គណ:កម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប.)


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប បញ្ជូនសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការប្រកាសទទួលស្គាល់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៣ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការលុបឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី ៣ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ៖ លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ៖ លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពីការងារដែល គ.ជ.ប សម្រេចបានក្នុងរយៈពេលបីខែកន្លងមកនេះ ដោយគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥


អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ


អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត


អានបន្ថែម...