ការឃោសនាបោះឆ្នោត

ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន គ / ប

ការបោះឆ្នោត

  ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

  ចំនួនអាសនៈ

បញ្ជីផ្លូវការបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី២...

អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មាន៖ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីជូនដំណឹង ៖ គ.ជ.ប នឹងរៀបចំ កិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងគណបក្សនយោ
បាយ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល...

អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មាន៖ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត...

អានបន្ថែម...

 

តារាងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត និងការិយា ល័យបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងការឃោស នាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពី ការលក់ ឬជួល ម៉ោងឱ្យគណបក្សនយោបាយដើម្បីចាក់ ផ្សាយអំពីកម្មវិធីគោលនយោបាយក្នុង ពេលឃោសនា...

អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មាន ៖ លំដាប់លេខរៀង គណបក្សនយោបាយនៅលើសន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពី ការសុំចុះឈ្មោះ ជាអ្នកយកព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត...

អានបន្ថែម...


សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ពាក្យសុំចុះ ឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និងតំណាងគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត...

អានបន្ថែម...

 

បទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការបោះ ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុម ប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា
ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី២...

អានបន្ថែម...

ប័ណ្ណប្រកាស

Banner
Banner
fashion journal