ការបោះឆ្នោត

ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

ចំនួនអាសនៈ

លទ្ធផលផ្លូវការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១​ ដល់ថ្ងៃទី១៥


អានបន្ថែម...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យ ថ្ងៃទី១៦​ ខែវិច្ឆកា​ ឆ្នាំ២០១៥


អានបន្ថែម...

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥


អានបន្ថែម...

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៤


អានបន្ថែម...

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៣


អានបន្ថែម...

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់​ប៉ាន់ស្មាន ​អ្នកចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត...


អានបន្ថែម...

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១២


អានបន្ថែម...

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន ​នៃការចុះឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត​សាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១១


អានបន្ថែម...

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន ​នៃការចុះឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត​សាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០


អានបន្ថែម...

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន ​នៃការចុះឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត​សាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៩


អានបន្ថែម...

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន ​នៃការចុះ​​​ឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៦


អានបន្ថែម...

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន ​នៃការចុះ​​​ឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៦

អានបន្ថែម...

 

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន ​នៃការចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោត​សាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៥

អានបន្ថែម...

 

របាយការណ៍តាមដានការចុះឈ្មោះសាកល្បង សម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៥

អានបន្ថែម...

 

របាយការណ៍តាមដានការចុះឈ្មោះសាកល្បងសម្រាប់ថ្ងៃទី០៤

អានបន្ថែម...

 

កម្មវិធីជប៉ុនស្នើសុំជួបប្រជុំជាមួយ គ.ជ.ប និងក្រសួងមហាផ្ទៃ

អានបន្ថែម...

 

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០៣

អានបន្ថែម...

 

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង សម្រាប់ថ្ងៃទី០២

អានបន្ថែម...

 

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង សម្រាប់ថ្ងៃទី០១

អានបន្ថែម...

 

របាយការណ៍ស្តីពីការចែកលិខិតអញ្ជើញចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសាកល្បង

អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ

អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

អានបន្ថែម...