ការបោះឆ្នោត

ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

ចំនួនអាសនៈ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសកិច្ចការបោះឆ្នោតនៃអគ្គលេខាដ្ឋាន គ.ជ.ប


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥


អានបន្ថែម...

 

អនុក្រិត្យស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជរដ្ឋាភិបាល


អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៍មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ពីកិច្ចពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ


អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណ:កម្មាធិការចំពោះកិច្ចនៃ គ.ជ.ប ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារការសិក្សា


អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណ:កម្មាធិការចំពោះកិច្ចនៃ គ.ជ.ប ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារ


អានបន្ថែម...

 

សេចក្កីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសកិច្ចការបោះឆ្នោត


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី


អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ


អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត


អានបន្ថែម...