គ.ជ.ប

ប្រវត្តិ គ.ជ.ប

រចនាសម្ព័ន្ធ គ.ជ.ប

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប

ការបោះឆ្នោត

ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

ចំនួនអាសនៈ


ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង​អគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង នៃ គ.ជ.ប​​


អានបន្ថែម...


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦​​


អានបន្ថែម...


របាយការណ៍ស្តីពីការៀបចំបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦​​


អានបន្ថែម...


សុន្ទរកថា៖ ឯកឧត្តម គួយ⁣ ប៊ុនរឿន⁣⁣ អនុប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់⁣ លើសេចក្ដីព្រាងបទបញ្ជា⁣ និងនីតិវីធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​​


អានបន្ថែម...


សុន្ទរកថា៖ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត⁣ ក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្ដីព្រាងបទបញ្ជា⁣ និងនីតិវីធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត⁣⁣​​

អានបន្ថែម...


សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​​


អានបន្ថែម...


សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​​


អានបន្ថែម...


គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប)​ បានបើកកិច្ចប្រជំុដើម្បីពិនិត្យ និងសម្រេចលើបេក្ខជន​​


អានបន្ថែម...

ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ

អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

អានបន្ថែម...