ការឃោសនាបោះឆ្នោត

ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន គ / ប

ការបោះឆ្នោត

  ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

  ចំនួនអាសនៈ

ប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប ប្រកាសទទួល ស្គាល់ឯកឧត្ដម សម រង្ស៊ី ជាបេក្ខជនជាប់ ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីសម្រេច គ.ជ.ប ស្តីពីការប្រកាស ទទួលស្គាល់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាង
រាស្ត្រ នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣ របស់ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីសម្រេច គ.ជ.ប ស្តីពីការទទួល ស្គាល់បញ្ជីបេក្ខជនបម្រុងបន្ថែមផ្លូវការ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីសម្រេច គ.ជ.ប ស្តីពីការលុប ឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ...

អានបន្ថែម...

 

លទ្ធផលផ្លូវការបេក្ខជនជាប់ឆ្នោត តាម មណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា...

អានបន្ថែម...

 

លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើស រើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី២...

អានបន្ថែម...

ប័ណ្ណប្រកាស

Banner
Banner
fashion journal