ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន គ / ប

ការបោះឆ្នោត

  ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

  ចំនួនអាសនៈ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ លទ្ធផលប្រជុំរបស់់ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ជំនួបរវាង គ.ជ.ប ជាមួយ EU និង ស្ថានទូតជប៉ុន ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការពីរដើម្បីទំនាក់ទំនងការងារជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ និងសម្របសម្រួលការងារ


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការសម្របសម្រួលការងារនៃ គ.ជ.ប ជាមួយនឹងគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត


អានបន្ថែម...

 

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការងារនៃ គ.ជ.ប ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ


អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ដ្រ


អានបន្ថែម...

 

ច្បាប់ ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត


អានបន្ថែម...

 

ប័ណ្ណប្រកាស

Banner
fashion journal