ការឃោសនាបោះឆ្នោត

ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន គ / ប

ការបោះឆ្នោត

  ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

  ចំនួនអាសនៈ

ប្រកាសព័ត៌មាន ៖ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៤ បានបិទបញ្ចប់នៅ រសៀលថ្ងៃទី១៨...

អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មាន ៖ គ.ជ.ប បើកវគ្គបណ្ដុះ បណ្ដាលស្ដីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៤...

អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី ការដាក់ពាក្យសុំចុះ ឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និងតំណាងគណបក្ស...

អានបន្ថែម...


សេចក្ដីជូនដំណឹង គ.ជ.ប ស្ដីពី ការដាក់ ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និងតំណាងគណបក្ស...

អានបន្ថែម...


សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ គ.ជ.ប...

អានបន្ថែម...

 

តារាងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ និងចំនួនការិយា ល័យបោះឆ្នោតប៉ាន់ស្មាន...

អានបន្ថែម...


ប្រតិទិននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះ ឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៤...

អានបន្ថែម...

 

ប័ណ្ណប្រកាស

Banner
Banner
Banner
fashion journal