ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន គ / ប

ការបោះឆ្នោត

  ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

  ចំនួនអាសនៈ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជំនួបរវាងអនុប្រធាន គ.ជ.ប និងប្រតិភូបច្ចេកទេសជប៉ុន ថ្ងៃទី២២ ...

អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មាន ៖ ជំនួបរវាង គ.ជ.ប និង សហគមន៍អឺរ៉ុប ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីជូនដំណឹងថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ឆ្នាំ២០១៥

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ច ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មានវគ្គផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គ.ជ.ប...

អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលអង្គប្រជុំ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥...

អានបន្ថែម...

 

ប័ណ្ណប្រកាស

Banner
Banner
fashion journal