ការឃោសនាបោះឆ្នោត

ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន គ / ប

ការបោះឆ្នោត

  ប្រតិទិននៃការបោះឆ្នោត

  ចំនួនអាសនៈ

តារាងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត និងការិយាល័យបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងការឃោស នាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា...

អានបន្ថែម...

 

លទ្ធផលផ្លូវការ ការចុះបញ្ជីគណបក្ស នយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះ...

អានបន្ថែម...

 

ចំនួនបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើស រើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីជូនដំណឹង ៖ គ.ជ.ប នឹងរៀបចំ កិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងគណបក្សនយោ
បាយ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពី ការបើកវគ្គបណ្ដុះ បណ្ដាលដល់មន្ត្រីគណៈកម្មការ រាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត តំណាង គណបក្សនយោបាយ...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពី ការលក់ ឬជួល ម៉ោងឱ្យគណបក្សនយោបាយដើម្បីចាក់ ផ្សាយអំពីកម្មវិធីគោលនយោបាយក្នុង ពេលឃោសនា...

អានបន្ថែម...

 

លិខិតជម្រាបជូន លោក លោកស្រី ប្រធានគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្ត រៀបចំការបោះឆ្នោត...

អានបន្ថែម...

 

ប្រកាសព័ត៌មាន ៖ លំដាប់លេខរៀង គណបក្សនយោបាយនៅលើសន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពី ការសុំចុះឈ្មោះ ជាអ្នកយកព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត...

អានបន្ថែម...


ប្រកាសព័ត៌មាន៖ តារាងចំនួនឃុំ សង្កាត់ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ រាជធានី ខេត្ត និងសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សា...

អានបន្ថែម...

 

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ពាក្យសុំចុះ ឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និងតំណាងគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោត...

អានបន្ថែម...

 

បទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការបោះ ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុម ប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា
ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី២...

អានបន្ថែម...

ប័ណ្ណប្រកាស

Banner
Banner
fashion journal